Algemene voorwaarden

KineticDesign // mobiel vriendelijkonline goed vindbaarmodern designcomfortabel totaalpakketvriendelijk supporteenvoudig beheer

Algemene voorwaarden

Betreft: Algemene voorwaarden Kineticdesign.nl
Datum: 10 april 2020
PDF Download: algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kineticdesign.nl

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

Kineticdesign.nl: gevestigd en kantoorhoudend te Leiden, hierna te noemen KineticDesign. Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee KineticDesign een overeenkomst is aangegaan. Partijen: KineticDesign en de wederpartij. Dienst(en): De diensten die KineticDesign levert aan de wederpartij. Overeenkomst: De overeenkomst tussen KineticDesign en de wederpartij met betrekking tot levering van diensten door KineticDesign aan de wederpartij.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes overeenkomsten, tussen KineticDesign en de wederpartij, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor KineticDesign slechts verbindend indien en voor zover KineticDesign zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 Indien KineticDesign schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.
2.6 KineticDesign heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een wederpartij een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 3. Offertes & kostenramingen
3.1 KineticDesign is slechts aan de offertes kostenramingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3 Diensten buiten de offerte worden gefactureerd op regiebasis van €75,- per uur, met een starttarief van € 25,- , tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4. Aanbiedingen, duurtijd, tot stand komen en uitvoering van de overeenkomst
4.1 Alle offertes en aanbiedingen van KineticDesign zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een gratis demo wordt slechts eenmaal verstrekt.
4.2 Een overeenkomst tussen KineticDesign en de wederpartij komt tot stand door: (1) het ondertekenen of accorderen van een schriftelijke overeenkomst door beide partijen. (2) door (gedeeltelijke ) betaling van de door KineticDesign aangeboden dienst. (3) door het aangaan van een mondelinge overeenkomst, of bevestiging via telefoon of email. (4) door opdracht / toestemming te geven wijzigingen / uitbreidingen aan te brengen aan de besproken demo.
4.3 De levertijd voor de dienst(en) kan slechts bij benadering worden aangegeven.
4.4 KineticDesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KineticDesign online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Betreft: Algemene Voorwaarden Kineticdesign.nl: 1 januari 2019
4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KineticDesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na het verlenen van de opdracht, aan KineticDesign worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KineticDesign zijn verstrekt, heeft KineticDesign het recht de facturatie van de in de offerte genoemde bedragen te incasseren.
4.7 Na het verlenen van de opdracht, bestaat de mogelijkheid om twee correctierondes plaats te laten vinden. Hierbij kunnen aanpassingen worden doorgegeven per email die door KineticDesign worden aangepast. Dit kan ook nadat de demo al online is geplaatst, echter binnen de gestelde termijn van 1 (één) maand na de datum van bereikte overeenstemming. Werkzaamheden na deze termijn kunnen worden uitgevoerd op regiebasis.
4.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.9 De overeenkomst voor Hosting en / of Service, wordt aangegaan voor een duurtijd van 24 maanden, en wordt automatisch met een periode van 1 (één) jaar verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk 1 (één) maand voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.
4.10 In geval de overeenkomst bepaalde tijd is aangegaan tussen KineticDesign en een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf c.q. onderneming, is tussentijdse opzegging door de opdrachtgever niet mogelijk.
4.11 Opzegging van een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
4.12 Het verlenen van een mondelinge opdracht die door KineticDesign eenzijdig schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht de overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk (via email) na ontvangst van de opdrachtbevestiging te annuleren

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KineticDesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal KineticDesign de opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal KineticDesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 Afwijkingen van het gekozen thema en de daarbij behorende plug-ins worden berekend op basis van nacalculatie.

Artikel 6. Tarieven
6.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten de door KineticDesign gehanteerde kosten en tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten.
6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
6.3 Indien geen vast honorarium of vooraf gesteld bedrag wordt overeen gekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke uurtarief ad. € 75,- van KineticDesign, met een starttarief van € 25,- geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
6.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
6.5 Bij opdrachten m.b.t. Hosting en/ of Service zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht d.m.v. automatische incasso.
6.6 De kosten voor het koppelen van een email adres aan de huidige e-mailcliënt of software, bedraagt per computer € 65,- KineticDesign is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van data, e-mails, contacten etc.
6.7 Voor het laten uitvoeren van een back-up en herinstallatie door KineticDesign t.b.v. e-mailconfiguratie worden de kosten berekend op regiebasis.

Artikel 7. Betaling
7.1 De aanbetaling van 50% op de totale kosten dient binnen 7 dagen te worden voldaan na het goedkeuren van de offerte tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het online opleveren van de website demo wordt het restant bedrag gefactureerd, of indien nog in ontwikkeling, uiterlijk twee maanden na datum offerte.
7.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan KineticDesign de factuurbetaling d.m.v. een automatische incasso-opdracht af te schrijven van de rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
7.3 Indien de betaalopdracht niet wordt voldaan of wordt gestorneerd, is na het verstrijken van 7 dagen na de factuur / incasso opdracht de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
7.4 Facturering van onderhoudskosten, hosting, service en domeinnaam gebeurt per maand vooraf, via automatische incasso.
7.5 KineticDesign hanteert een betalingstermijn van 7 dagen.
7.6 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. Indien de overeenkomst wordt aangegaan door meerdere opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk verbonden Bij het niet voldoen c.q./ tijdig bijschrijven door of bij Kineticdesign.nl wordt er € 15,- administratiekosten per openstaande factuur in rekening gebracht, bovenop het nog uitstaande bedrag. Betreft: Algemene Voorwaarden Kineticdesign.nl Datum: 1 januari 2019
7.7 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een incasso-opdracht of factuur, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. met een minimum van € 40.-
7.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdracht gever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, evenals één of meerdere overeengekomen deelbetalingen niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.
7.9 Betaling dient te geschieden binnen de daartoe in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaalde termijn. Als zodanig is sprake van een fatale termijn. Opdrachtgever raakt in geval niet tijdig aan de betalingstermijn wordt voldaan van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling in verzuim.
7.10 Betaling dient te geschieden zonder beroep op verrekening en/of opschorting.
7.11 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft KineticDesign heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Hiervoor brengt KineticDesign € 75,- afsluitkosten in rekening. De website is niet meer online op het internet. Alle aanverwante diensten als email e.d. werken dan ook niet meer. De buitengebruikstelling kan mogelijk van invloed zijn op de positie in de Google ranking. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. De openstaande facturen worden overgedragen aan het incassobureau. KineticDesign heeft het recht om de resterende termijnen van de Hosting en /of Service in zijn geheel op te eisen. KineticDesign is niet verantwoordelijk voor het verlies van de e-maildata of de gevolgen voortvloeiende hieruit.
7.12 KineticDesign is, zonder schadeplichtig te worden jegens de wederpartij, niet gehouden tot afgifte van een zaak of overdracht van het domein aan de wederpartij, indien de wederpartij in gebreke blijft te voldoen aan de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
7.13 KineticDesign rekent standaard € 75 euro her-aansluitkosten Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien cliënt binnen een door KineticDesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot € 75,-

Artikel 8. Verlenging en opzegging overeenkomsten
8.1 Overeenkomsten voor bepaalde tijd – met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef – worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.
8.2 Indien Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is KineticDesign gerechtigd: – de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Wederpartij voldoende zeker is gesteld; en/of – de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. – het recht de resterende termijnen direct op te eisen.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van KineticDesign opgeschort. Indiende periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KineticDesign niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat erin dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.2 Onder overmacht aan de zijde van KineticDesign wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van KineticDesign, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan KineticDesign zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van de opdrachtgever en/of derden waarvan het gebruik door klant aan KineticDesign is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen in de ruimste zin van het woord, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanet-werk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.
9.3 Indien KineticDesign bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is KineticDesign gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Publiciteit en promotie, copyright, verplichtingen van de opdrachtgever
10.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
10.2 KineticDesign mag de website van wederpartij gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Kineticdesign.nl. Daarnaast kan er een portfolio afbeelding op www.kineticdesign.nl worden geplaatst.
10.3 KineticDesign mag de website van de demo opdrachtgever gebruiken als referentie naar de demo in de website van KineticDesign.
10.4 KineticDesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
10.5 De teksten en beeldmateriaal welke in de demo worden gebruikt, zijn bedoeld om de functionaliteiten te kunnen tonen en een impressie van de lay-out te laten zien. Deze is niet gecontroleerd op copyright. De opdrachtgever wordt geadviseerd om zelf rechtenvrije teksten en beeldmateriaal aan te leveren, wat kosteloos door KineticDesign zal worden gepubliceerd. Bij oplevering website is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijk gebruikte beeldmaterialen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart KineticDesign voor aansprakelijkheid van derden.

Artikel 11. Servicepakket
11.1 Onder werkzaamheden behorend tot het servicepakket wordt verstaan: het verrichten van tekstuele aanpassingen en / of verwisselen van afbeeldingen. Deze dienen via email te worden aangeleverd. Alle overige werkzaamheden als bewerken beeldmateriaal, het aanmaken van extra pagina (s), verrichten van dienstverlening, telefonisch advies of instructie, correcties na Betreft: Algemene Voorwaarden Kineticdesign.nl Datum: 1 januari 2019 oplevering of andere aanpassingen aan de website vallen onder meerwerk. Dit wordt op regiebasis uitgevoerd zoals beschreven in artikel 6.3.

Artikel 12. Domeinregistratie
12.1 Bij de aanvraag van een verhuizing van het domein, gaat wederpartij akkoord met de afgifte van de autorisatiecode die gebruikt wordt voor de registratie van het domein welke door KineticDesign in beheer wordt genomen. KineticDesign zal over deze rechten en verantwoordelijkheden komen te beschikken, waarmee deze zelfstandig alle handelingen kan verrichten die nodig zijn tot het goed laten functioneren van de website, email, producten en diensten en overige instellingen op de server van KineticDesign.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op de overeenkomst tussen KineticDesign en de wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
13.2 De rechter van de vestigingsplaats van KineticDesign is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen KineticDesign en de wederpartij, alsmede van alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, tenzij op grond van een dwingend rechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.